ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު: އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ

27 ޖުލައި 2010

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން، 28 ޖުލައި 2010 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 9.00 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ.
އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި، ހެޔޮއެދިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.