މާލެ އަތޮޅު ފޭދޫފިނޮޅުގައި ހުންނަ ކަރެކްޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މާލެ އަތޮޅު ފޭދޫފިނޮޅުގައި ހުންނަ ކަރެކްޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ޢަލީ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.
ފޭދޫފިނޮޅުގެ ކަރެކްޝަނަލަ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރަން، އިފްތިތާޙް ވެގެންދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އެ ސެންޓަރުގެ ބޯޑުގެ ފޮތިގަނޑު ކައްސަވާލެއްވުމުންނެވެ.
މި ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ލައިލާ ޢަލީ، އެ ސެންޓަރުގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވައި ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.