ރައްޔިތުންގެ ކޯޓުގެ 7 ވަނަ އަޑުއެހުން މިރޭ އޮންނާނެ

20 ޖުލައި 2010

ރައްޔިތުންގެ ކޯޓުގެ 7 ވަނަ އަޑުއެހުން މިރޭ 3 ބާރު ވަކިކުރާ ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.
މިރޭ 9 ޖަހާއިރު އޮންނަ މިއަޑުއެހުމަށް ވެސް ވިހާ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހާޒިރު ވުމަކީ މިކަން އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެއެވެ.