ފޮޓޯ ގެލެރީ 2: ރައީސް ނަޝީދު މެލޭޝިޔާގައި އުޅޭ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން އަދި މެލޭޝިޔާ ބޮޑު ރޯދަވީއްލުން 13 ޖުލައި 2013