ފޮޓޯ ގެލެރީ: ރައީސް ނަޝީދު މެލޭޝިޔާގައި އުޅޭ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން އަދި މެލޭޝިޔާ ބޮޑު ރޯދަވީއްލުން 13 ޖުލައި 2013