ސްރީލަންކާގައި ވޯޓުލާ ދިވެހީން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

ސްރީލަންކާގައި ވޯޓުލާ ދިވެހީން ސްރީލަންކާގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށީގައި 7 އޮގަސްޓުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވުން

1045183_10151503951391709_640479926_n