މަޖިލިހުން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން މާދަމާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

18 ޖުލައި 2010

ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި ޖުލައި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އެކުލަވާލައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓަށް ރުހުން ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން މާދަމާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފިއެވެ.