ފޮޓޯ ޚަބަރު: “މަޖާކުރުން، ބިރަކާނުލައި ފޫހިފިލުވުން” މިނަމުގައި ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހާމަކުރުން

photo-31

photo-30

20130706_162426-1

20130706_162505

20130706_162426

20130706_162502photo-30

ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ތެރެއިން މ. ނާލާފުށި ،

1005748_630415896970894_1542022165_n

1014020_630415883637562_588129570_n

945372_630416086970875_783778251_n

8000_630416076970876_359393589_n

993620_630415700304247_1215601230_n

1012637_630415990304218_794855059_n

ގއ.މާމެންދޫގަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް.އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިމިނަތު ޖަމީލު އަދި މެމްބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

970066_466435530097241_1293066220_n

945377_466435743430553_1178422875_n

944173_466435833430544_164456218_n

947234_466435643430563_1878065881_n

ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ތެރެއިން ފ.މަގޫދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް.

998183_466433766764084_263501528_n

1004599_466433710097423_1391712460_n

ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ތެރެއިން ދ. މީދޫގަ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠޯރިޤް،

1057967_10151567855893505_519019006_n

1058929_10151567853948505_7764520_n

1063004_10151567853313505_1485540995_n

992377_10151567852793505_1604528853_n

1057479_10151567854533505_610463398_n

1061878_10151567854883505_691107894_n

ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ފަހު ފަރެސްމާތޮޑާ

521579_654238477938437_1975034750_n

ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ

photo-25

photo-25

ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ތެރެއިން މ. ނާލާފުށި

BOfbId0CQAE8rNT.jpg_large

ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ތެރެއިން ހއ. ދިއްދޫ

1044343_603797649654902_1687844226_n

ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ތެރެއިން، ފަރެސްމާތޮޑާ

BOfXse5CQAAST7u.jpg_large
ލ. ހިތަދޫގައި ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ފަހުން ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މެޗު

BOfYJjPCYAAh35V.jpg_large

އއ. ހިމެންދޫގައި ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ފަހުން ކުޅޭ ވޮލީ މެޗު

BOfYSMDCIAIxv9H.jpg_large

އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫގައި ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މައުލޫމާތު ހާމަކުރައްވާ ހަފްލާގައި މެންދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމު އަދި މާއްޓޭ

941176_654189897943295_634427869_n

އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫގައި ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ކުރިން ކުޅޭ ފުޓުބޯޅަ މެޗު

BOfP6otCcAARA9u.jpg_large

އއ. ހިމަންދޫގައި: ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް މެމްބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމް ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްދެއްވަނީ.

945062_654114157950869_368183311_n

ލ. ހިތަދޫގައި ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ކުރިން ބަށި ކުޅެން ތައްޔާރުވަނީ

1004054_654189947943290_975021643_n

އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫގައި ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ކުރިން ކުޅޭ ފުޓުބޯޅަ މެޗު

BOfP6otCcAARA9u.jpg_large

އއ. ހިމަންދޫގައި: ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް މެމްބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމް ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްދެއްވަނީ.