އިއުލާނު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައިވާ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ރެގިސްޓްރާ ޖެނެރަލް
ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
ޒިންމާތަށް: ޕާޓީގެ މެންބަރޝިޕް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޕާޓީގެ ހުރިހާ މަޤާމުފުރާތަކަށް އިންތިޚާބުކޮށް ނުވަތަ އައްޔަނުކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި، އަދި ޕާޓީގެ ދާއިރާ ތަކާއި ގޮފި ތަކުގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން

ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން 19 ޖުލައި 2009 ވާ އާދީއްތަދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގެ ނިޔަލަށް، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ)އަށް ސިޓީއާއި ވަނަވަރު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރެވޭނެ ބޭފުޅުންނަށް އިސްކަން ދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ފޯން 3340044، ފެކްސް 3322960، އީމެލްއިލް secretariat@mdp.org.mv:

11 ޖުލައި 2009