ފޮޓޯ ގެލެރީ: ޝެއިޙް ހުސެން ރަޝީދު ލުޔުއްވި “ޝަހީހުލް މުސްލިމް”ގެ ތަރުޖަމާއާއި ޝަރަހައިގެ 2ވަނަ ބައި ނެރުއްވުމުގެ ޙަފްލާ – 23 ޖޫން 2013