ފޮޓޯގެލަރީ: މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙުކުރުން، ޅ. ނައިފަރު – 14 ޖޫން 2013

ފޮޓޯ: އަންޖު

ދިވެހި ޢިލްމުވެރިން – ދިވެހިންގެ ވިސްނުން ރާއްޖޭގެ އަސްދަނޑިން ބޭރަށް، އިފްތިތާޙުކުރުން – ޅ. ނައިފަރު

އެއްބުރުން، ޅ. ނައިފަރު ޖަލްސާ