ތ. އޮމަދޫ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 9:00ގައި މާފަންނު މަދަރުސާގައި އޮންނާނެ

th.atoll

ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަންއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލުމަށް ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 9:00ގައި މާފަންނު މަދަރުސާގައި އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ ތ. އޮމަދޫގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން މިބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެނެނެވުމަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.