އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް

އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް 22 މޭ 2009 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 9.00 ގައި ދަރުބާރުގޭގެ ދޮށިމޭނާ މާލަމްގައި އޮންނާނެއެވެ.
މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި ތާއިދުކުރައްވާ އެންމެހާއި ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު އެރުވީމެވެ.