ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހީންގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ވޯޓަރ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެއްލެވުން

lanka.reg

ޝްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހީންގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ވޯޓަރ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެއްލެވުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް ޝްރީލަންކާގައި ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީގެކެމްޕެއިން ޓީމުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވޯޓަރ ރަޖިސްޓްރީގައި ނަމާއި، އެޑްރެސް އޮތީ އައިޑީ ކާޑުގައިވާގޮތަށްތޯ ޗެކްކޮށްދިނުން- ޖޫން 8ގެ ނިޔަލަށް، ހަވީރު 4ކުން ރޭގަނޑު 9ކަށް. ކޮފީ ވިލާ، 11/A ރަތްނަވަލީ ރޯޑް. އޯފް ހޮސްޕިޓަލް ރޯޑް، ކަޅުބޯވިލަ، ޝްރީލަންކާ.
ވަޑައިގަނެވެންނެތްނަމަ އައިޑީ ނަންބަރޔ، ނަން، އެޑްރެސް އެސްއެމްއެސް ކުރެއްވުމުން ޗެކް ކޮށްފައި އަންގައިދޭނަން. އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާނީ 0777442714، އަދި 0773993943އަށް. އެމީހެއްގެ ނަން އޮތްތޯ، ނެއްތޯ އަދި ރަނގަޅުތޯ ޗެކުކޮށްލައްވާ.