ދ. އަތޮޅުގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 9:00ގައި މާލެ ސިޓީ ހޯލްގައި އޮންނާނެ

dh.atoll

ދ. އަތޮޅުގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ (4 ޖޫން 2013) 9:00ގައި މާލެ ސިޓީ ހޯލްގައި އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ ދ. އަތޮޅުގެ އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން މިބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.