ލައިވް އަޕްޑޭޓް: ސިއްޙަތާގުޅޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު “ހިތްހަމަޖެހުން – ގަރުބަގަތީއްސުރެ، ނެތިދިއުމަށް ދާންދެން” އިފްތިތާޙް ކުރުން

health.Dh.Meedhoo2
ދ. މީދޫ

health.B.Kendhoo
ބ. ކެންދޫ

health.HA Muraidhoo
ހއ. މުރައިދޫ

health.aamaavah (1)
health.aamaavah (2)
health.aamaavah (3)
health.aamaavah (4)
health.aamaavah (11)
health.aamaavah (10)
health.aamaavah (9)
health.aamaavah (8)
health.aamaavah (7)
health.aamaavah (6)
health.aamaavah (5)
ލ. މާވައް

health.AAUkulhas (2)
health.AAUkulhas
އއ. އުކުޅަސް

health.Fuvahmulah
ޏ. ފުވައްމުލައް

health.FBilehdhoo6
health.F.Bilehdhoo5
health.F.Bilehdhoo4
health.F.Bilehdhoo2
health.F.Bilehdhoo3
ފ. ބިލެއްދޫ

health.dhigurah3
health.dhigurah4
health.dhigurah5
އދ. ދިގުރަށް

health.thinadhoo3
health.thinadhoo4
health.thinadhoo2
health.thinadhoo5
ވ. ތިނަދޫ

health.naifaru4
health.naifaru5
health.naifaru3
health.naifaru2
health.naifaru
ޅ. ނައިފަރު

health.meedhoo3
ދ. މީދޫ

health.ungoofaaru5
health.ungoofaaru4
ރ. އުނގޫފާރު

health.addu10
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

health.hanimaadhoo5
ހދ. ހަނިމާދޫ

health.ukulhas
އއ. އުކުޅަސް

health.addu9
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

health.ungoofaaru3
ރ. އުނގޫފާރު

– 250 ސިއްހީ ހަރަކާތްތެރިން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ގޭގެއަށް ވަދެ، ބަލިމީހުންގެ ހާލުބަލައި އިރުޝާދުދީ، ވަގުތުން ހައްލުކުރެވޭ ކަންތައްތައް ބަލާދޭނެ.

health.dhigurah
އދ. ދިގުރަށް

health.muraidhoo
ހއ. މުރައިދޫ

health.funadhoo
ށ. ފުނަދޫ

health.male5
މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

health.male4
މާލެ ސިޓިގެ މ. ޔުނިކޯންގޭގައި ސިއްހަތާގުޅޭ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުން

– އާސަންދަ ފުޅާކުރުން: ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އާސަންދަ ރުޖޫއަކޮށް، ކުއްލިގޮތަކަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަށް ފަރުވާ ކުރަނަޖެހޭ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ އިނާޔަތް ދެވޭނެ.

health.maduvvari6
މ. މަޑުއްވަރި

health.guraidhoo2
ތ. ގުރައިދޫ

health.kendhoo3
ބ. ކެންދޫ

health.bileddhoo3
ފ. ބިލެއްދޫ

health.addu8
ރައީސް ނަޝީދު އައްޑޫ ސިޓިގެ ހިތަދޫ ސަންގެމަރުމަރުގޭގައި ސިއްހަތާގުޅޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

health.maavah
ލ. މާވައް

health.rathafandhoo
ގދ. ރަތަފަންދޫ

health.maduvvari5
health.maduvvari4
މ. މަޑުއްވަރި

– ޖެނެރިކް މެޑިސިން ތައާރަފް ކުރުން، ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލް/މަރުކަޒަކުން ލިޔެދެވޭ ބޭސް އެތަނަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސޭނެ.

health.hanimaadhoo3
ހދ. ހަނިމާދޫ

health.fuvammulah4
ޏ. ފުވައްމުލައް

health.addu7
އައްޑޫ ސިޓީ

health.velidhoo
ނ. ވެލިދޫ

– މީހުން ބިނާކުރުން، 5 އަހަރު ތެރޭގައި 2000 ފަރާތައް ޑޮކްޓަރީ ތަމްރީނު ހާސިލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭނެ. މިކަމުގެ ދިގު މުއްދަތުގެ އަމާޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނަކީ ދިވެހީން ކަމަށް ވުނެ. ހުންރުގެ ދަށުން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރެވޭނެ.

health.male3
މާލެ ސިޓީ

health.dhaandhoo5
ގއ. ދާންދޫ

health.fuvammulah3
ޏ. ފުވައްމުލައް

health.kendhoo
ބ. ކެންދޫ

health.bileddhoo2
ފ. ބިލެއްދޫ

– “ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ބަލިކޮށް އުޅޭ މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ފަސޭހަވެ، އާއިލާތަކަށް ލުއިކޮށްދޭނެ، ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން ބަަލަހައްޓާ 2 މަރުކަޒު ޤާއިމު ކުރެވޭނެ”

health.male
މާލެ ސިޓީ

health.dhaandhoo3
ގއ. ދާންދޫ

health.hanimaadhoo2
ހދ. ހަނިމާދޫގައި ސިއްހަތު ސިޔާސަތު އިފްތިތާހްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

health.addu6
ހިތަދޫ ރޯމާ ގެ ކައިރި

health.ungoofaaru2u
ރ. އުނގޫފާރު

health.meedhoo
ދ. މީދޫ

health.addu5
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ސިއްހަތު ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކުރމުގެ ތެރެއިން

health.addu3
– ޚާއްޞަ އެހީއެއް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެހީވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ މުއައްސަސާއެއް ޤާއިމް ކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތެއް – ރައީސް ނަޝީދު

health.maduvvari2
health.maduvvari3
މ. މަޑުއްވަރި

– ސިއްޙީ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ރައީސް ނަޝީދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމާއި އެކުއެކީ ރާއްޖޭގެ 29 އަތޮޅާއި މާލލެ ސިޓީގައި މި ޕޮލިސީ މިހާރު އިފްތިތާޙް ކޮށްފި.

health.guraidhoo
ތ. ގުރައިދޫ

– ލިމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށްދާނެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވި، ހޮސްޕިޓަލު ހުންނަ ރަށްރަށަށް ދާން އައު ފެރީއެއް ގާއިމް ކުރެވޭނެ. މިފަދަ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ހާއްސަ ސަބްދިޑީއެއް ބަލިމީހާއަށް ލިބޭނެ

– ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ސުވާލު ތަކަށް ރައީސް ނަޝީދު އާއި ހެލްތް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ޖަވާބު ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ

health.fuvammulah
ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ސިއްހަތުގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޓީމު

– ރައީސް މިހާރު ހިތަދޫ ރޯމާ ގޭގެ މީހުންކައިރިން މައުލޫތު އޮޅުން ފިލުއްވަނީ

– ސިއްހަތާގުޅޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުގައި “މެޑިކަލް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ބިލް” ފާސްކޮށް، މެޑިކަލް ކައުންސިލްގެ ދަށުން ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްޖުރާ މީހުންގެ ކަންކަން ބެލޭނެ.

– އައްޑޫ ސިޓީގައި މހާރު ވާހަކަ ދއްކަވަމުން ގެންދަވަނީ ނ. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

health.bileddhoo
ފ. ބިލެއްދޫ

– އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި މިއަދު ރައީސް ނަޝީދު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވާ ސިއްހަތާގުޅޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވާނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގެ 3 ގެއެއްގައެވެ

– ނިއުޓްރިޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަދަ ކުޑަކުދިންނަށް ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ލަމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް

– މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަކީ މިވަގުތަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް – ރައީސް ނަޝީދު

– ރާއްޖޭގެ ތިން ހިސާބެއްގައި 18 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3 ޓަރޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ޤާއިމް ކުރެވޭނެ.-ސިއްހަތާގުޅޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން

health.maduvvari
މ. މަޑުއްވަރީގެ ތައްޔާރީތައް

health.t09
މާފަންނު ހުޅަނގު ސިއްހަތާގުޅޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތަޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަނީ

health.addu2
ރައީސް ނަޝީދު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި

health.addu
އައްޑޫ ސިޓީ

health.ungoofaaru
ރ.އުނގޫފާރުގަ ސިއްހަތާގުޅޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައްވަނީ

health.dhaandhoo2
health.dhaandhoo
ގއ. ދާންދޫގައި ސިއްހަތާގުޅޭ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރުން

– ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ސިޔާސަތަކީ ބަލިމީހާއާއި އޭނާގެ އާއިލާ ގޮތްހުސްވާން ދޫކޮށް ނުލުމެވެ.

– ގަދަވެތިބި ދިވެހީން ތިބެގެން ނޫނީ ޤައުމެއް ނެތް- ސިއްހަތު ސިޔާސަތު

– ހިތްހަމަޖެހުން. ގަރުބަގަތީއްސުރެ، ނެތިދިއުމަށް ދާންދެން- ސިއްހަތު ސިޔާސަތު

health.hanimaadhoo
ހދ. ހަނިމާދޫގައި ސިއްހަތާގުޅޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ޙަފްލާގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިޔަށް

06_mdp_health_poster
health.l