ޚާއްޞަ ދެންނެވުން: އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 116 ވަނަ ބައްދަލުވުން 3 ޖޫން 2013 ގައި ބޭއްވުމާއި ބެހޭ

dhennevun

03 ޖޫން 2013 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 116 ވަނަ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެއެވެެ. ވީމާ، މިބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންކަން 02 ޖޫން 2013 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސެކްރެޓްރީ ޖެނެރަލް އަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

އީމެއިލް: Secretariat@mdp.org.mv
ފެކްސް: 3322960