ލައިވް އަޕްޑޭޓް: އެގްރިވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙުކުރުން

agri.hoandeddhhhhoo (5)
agri.hoandeddhhhhoo (4)
agri.hoandeddhhhhoo (3)
agri.hoandeddhhhhoo (2)
agri.hoandeddhhhhoo (1)
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ

photo
Nilandhoo ga MDP mini manifest 4 launch kurumuge thayyaaree tha #AgriVivafaari #DhanduGovaan #RaeesNasheed2013
#AgriViyafaari #DhanduGovaan ah GA.Nilandhoo in thahyaaruvamun dhany   #RaeesNasheed2013
#AgriViyafaari #DhanduGovaan ah GA.Nilandhoo in thahyaaruvamun dhany #RaeesNasheed2013
ގއ. ނިލަންދޫ

އެގްރިވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުން، ޏ. ފުވައްމުލައް

agri.kalhaidhoo
ލ. ކަޅައިދޫ

agri.laaaamu
ލ. އިސްދޫ

agri.ގހފ ގނހގu
agri.aވބމބddu
އއ. ތޮއްޑޫ

agri.goiasdfs
agri.abfbgfddu
agri.bgdfgfhf
agri.addbvfgu
agri.aghddu
ބ. ގޮއިދޫ

agri.kandi5
ށ. ކަނޑިތީމު

agri.landhofo
ނ. ލަނދޫ

agri.fghfgn
ގދ. ހޯޑެއްދޫގެ ރަސްމިއްޔާތު

agri.rakeedhoo
ވ. ރަކީދޫ އެގްރިވިޔަފާރި އިފްތިތާހް ކުރުން

agri.thhh
ތ. ވޭމަންޑޫގަ އެގްރިވިޔަފާރި އިފްތިތާހް ކުރުން

agri.addu55
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ

agri.fuvandgdg14
ފުވައްމުލަކު ހަވިއްތަ ސަރަހައްދު

agri.kudahuvadhpp8
ދ. ކުޑަހުވަދޫ

agri.hުލހުދހުފފަަ5
agri.hulhudhuffaaru8
ރ. ހުޅުދުއްފާރުގަ އެގްރިވިޔަފާރި ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވަނީ

agri.addu12h
އައްޑޫ ސިޓީގަ އެގްރިވިޔަފާރި ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރމުގެ ހަފްލާ

agri.goidhoo7
ބ. ގޮއިދޫ

agri.kulhudhuffushi15
ކުޅުދުއްފުށިގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސުވާލާ ޖަވާބު ވަގުތު

agri.fuvammulah8
ޏ. ފުވައްމުލަކުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

agri.kudahuvadhoo5
ދ. ކުޑަހުވަދޫގަ އެގްރިވިޔަފާރި ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރެވެމުން ދަނީ

agri.hulhudhuffaaru5
ރ. ހުޅުދުއްފާރުގެ ރަސްމިއްޔާތު

agri.kela9
agri.kelaa5
ހއ. ކެލާގެ ރަސްމިއްޔާތު

agri.ގޮިދހޮޮ5
ބ. ގޮއެދޫގަ އެގްރިވިޔަފާރި ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުން

agri.muli
agri.muli2
މ. މުލި

– ދަނޑުވެރިކަމުގައި އުފައްދާ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ހުރިހާ ރޯނަކާއި ފަނެއްވެސް ގަންނާނެ – ރައީސް

– އެމްޑޑީޕީ ދެކޭ ގޮތުގައި ދަނޑުތަކުންނާއި ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ގަންނަން އުފައްދާ ކުންފުނިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެތައް ކުރިއެރުންތަކެއް ރާއްޖެ ކުރިން ދެކިފައިނުވާ ކުރިއެރުން ތަކެއް ލިބިގެންދާނެ – ރައީސް

agri.kudahuvadhoo2
ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެގްރިވިޔަފާރި ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙްކުރުން

agri.addu5
އައްޑޫ ސިޓީ އިން އެގްރިވިޔަފާރި އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

– އެމްޑީޕީ ދެކޭ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ދަނޑު ހައްދައިގެން މިކަން ވާކަށް ނެތް. ދަނޑުވެރިކަން ކޮށް ކުރިއރުވުމަށް މާކެޓެއް ބޭނުންވޭ – ރައީސް

– ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ތަމްރީނާއި އެކީގައި އެކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުން ނުލާހިކު ބޭޏުންވާނެ. އެމްޑީޕީގެ އަމާޒަކީ ހުނަރު ހުރި މީޙުން މިދާއިރާއަށް ނެރުން – ރައީސް

agri.hulhudhuffaaru2
ރ. ހުޅުދުއްފާރު ގެ ހަފްލާ

agri.thodduu2
އއ ތޮއްޑޫގަ އެގްރިވިޔަފާރި ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރމުގެ ހަފްލާ

– އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކަށް ވާނީ ބިންބޮޑު ރަށްރަށުގައި ދަނޑުތައް ހަދައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި ދަނޑުގައި ހައްދާ ތަކެތި ސަރުކާރުން ގަންނަ ފެށޫން – ރައީސް

– ދަންޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ އެކިބާވަތް ބާވަތުގެ މެޝިނާއި ފަންނީ އެހީއާއި އެހެން ވަޞީލަތްތައް ލިބެން ފެށިމާ ނުކުންނަ ނަތީޖާ އެއްތައް ތަނަކުން ބޮޑުވެގެން ދާނެ – ރައީސް

agri.rinbudho
އެގްރިވިޔަފާރި ސިޔާސަތު ލޯންޗްކުރުން ކުނބުރުދޫއިން

– އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތަކީ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެތި އަގުހެޔޮ ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެތެރެ ކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ޑިއުޓީއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ – ރައީސް

– އެމްޑީޕީގެ އެގްރި ވިޔަފާރި ސިޔާސަތުގެ ސަބަުން 44 ޕަސެންޓަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ ވަރު ދަށްކުރެވޭނެ – ރައީސް

– ސަރުކާރުން އުފައްދާ ކުންފުނީގައި އާއްމު އެހެން ވިޔަފާރި ވެރިނަނަށާއި އަދި ކުންފުނި ހިނގާ ގަންނަން ފެށުމުން ކުފުނީގެ ހިއްސާ އާއްމުންނަށް ވިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި – ރައީސް

– އެގްރިބޯޓަކީ ކަލެކްޓަރވެސެލް އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ބޯޓެއް. އެބޯޓުން ގަންނަ ތަކެތި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ވިއްކުމުގެ މަސއްކަތް ކުރާނެ – ރައީސް

agri.kulhudhuffushi11
ރައީސް ނަޝީދު ހދ. ކުޅުދުފުށީގައި އެގްރިވިޔަފާރި ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމުގެ ހަފްލާގަ

– އުފައްދާ ކުންފުނިން ގަންނަ ތަކެތި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން އެއީ އެމްޑީޕީގެ އަމާޒެއް – ރައީސް

– އެމްޑީޕީގެ އަމާޒެއް އެއީ ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި ޕްރިޒާވް ކުރުމާއި އެކަމާކުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ ކުންފުޏެއް – ރައީސް

agrirakeedhoo
ވ. ރަކީދޫ ގައި އެގްރިވިޔަފާރި ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ތައްޔާރަށް

– ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ހުރިހާ ތަރުކާރީއަކާއި މޭވާއެއް ގަންނާނެ ކުންފުންޏެއް ސަރުކާރުން އުފެއްފުން އެއީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތެއް- ރައީސް

– ދަންޑޫވެރިކަމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ބަޔަކީ ހައްދާ އެތިކޮޅު ވިއްއކާލާފައި ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން – ރައީސް

– ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު އެގްރިބޯޓް އޮތުން – ރައީސް

– އަޅުގަޏޑުމެން ބޭނުންވާ ވަރަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ދަނޑުވެރިންކަން ކުރަންޖެހޭ – ރައީސް

agri.fuvammulah4
އެގްރިވިޔަފާރި ސިޔާސަތު ލޯންޗްކުރުން ފުވައްމަލަކުން

agri.kela3
agri.kela2
agri.kela
އެގްރިވިޔަފާރި ސިޔާސަތު ލޯންޗްކުރުން ކެލާއިން

– އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ މި ސިޔަސާތުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން – ރައީސް

– ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނަކީ ރާއްޖޭގައި ދަނޑުހައްދައިގެން ދިރި އުޅެމުން އައި ބައެއް – ރައީސް

– ދިވެހިރާއްޖެއައަކީ އިރާދަ ކުރެވިއްޔާ ލިބިފައިވާ ރަށެއް – ރައީސް

– ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

agri.kanditheemu5
މެނިފެސްޓޯ ލޯންޗްކުރުން ކުރުން ކަނޑިތީމް

agri.kulhudhuffushi10
ޖަލްސާ ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވަނީ ކުޅުދުއްފުށި މެންބަރު ޢަބަދުލް ޣަފޫރު މޫސާ

agri.male9
މިނީ މެނިފެސްޓޯ ލޯންޗްކުރުން ކުރުން މާލެ ސިޓީގައި

agri.kulhudhuffushi9
ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށިއްޖެ

– މިނީ މެނިފެސްޓޯ ލޯންޗްކުރުން ކުރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެށީއްޖެ

agri.kulhudhuffushi8
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގަ “އެގްރިވިޔަފާރި ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ހަފްލާ

agri.fuvammulah3
ފުވައްމުލަކުގަ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަޙްމަދް ރަޝީދު “އެގްރިވިޔަފާރި ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމަށް ފުވައްމުލަކުގެ

– އެގްރިވިޔަފާރި އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިހާރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެށުމަށް މިހާރު ތައްޔާރު ވެއްޖެ

އެގްރިވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ސަރަހައްދުގެ ތައްޔާރީތައް

އެގްރިވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު

agriviyafaari.poster2

agriviyafaari.poster