ފޮޓޯގެލަރީ: ރައީސް ނަޝީދު “ރާއްޖެމިއަދު” ޕްރޮގްރާމްގަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޓީވީއެމްއަށް ވަޑައިގަތުމުން ޓީވީއެމްގެ މުއައްޒަފުން އެމަނިކުފާނަށް ދެންނެވި ލޮބުވެތި މަރްޙަބާ – 16 މެއި 2013

ފޮޓޯ: އަންޖު