ފޮޓޯގެލަރީ: އޭއެފްސީ ކަޕްގެ 15 މެއި 2013 ގެ މެޗްގައި ނިޔުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ސަޕޯޓުކުރައްވަން ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގަތުން – 15 މެއި 2013

ފޮޓޯ: އަންޖު