ފޮޓޯގެލަރީ: “މިނިވަން މަސައްކަތްތެރިޔާ ހަމަ އިސްކޮޅަށް ތެދުވެވޭ” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުން، ގދ. ތިނަދޫ – 4 މެއި 2013

ފޮޓޯ: އަންޖު