ލައިވް އަޕްޑޭޓް: “މިނިވަން މަސައްކަތްތެރިޔާ ހަމަ އިސްކޮޅަށް ތެދުވެވޭ” އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުން

kolhufushi (4)
kolhufushi (6)
kolhufushi (1)
kolhufushi (5)
kolhufushi (2)
މަސައްކަތްތެރިންގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުން މ. ކޮޅުފުށި

IMG_1926
IMG_1908
IMG_1905
IMG_1886
IMG_1861
IMG_1835
މަސައްކަތްތެރިންގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުން ށ. މިލަންދޫ

IMG_0011
IMG_0012
IMG_0014
IMG_0015
IMG_0024
IMG_0025
IMG_0026
IMG_0027
IMG_0028
މަސައްކަތްތެރިންގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ޙަފްލާ 4 މޭ 2013-ހޮނިހިރު. ފ. ބިލެއްދޫ.

nellaidhoo4
nellaidhoo3
ހދ. ނެއލައިދޫގަ މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޙަފްލާގެތެރއިން

adducity5
އައްޑޫ ސިޓީގަ ބޭއްވުނު ހަފްލާގެ ތެރެއިން

thinadhoo9
މިއަދު ތިނަދޫގައި ބޭއްވުނު ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ

malecity4
މަސައްކަތްތެރިންގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙްކޮށް ނިމިގެން

— މަސައްކަތްތެރިންގެ ހުރިހާ ޙައްގެއް ހިމާޔަތްކޮށް ދިނުމަށް އެމްޑީޕީއިން އަބަދުވެސް ނިކުންނާނެ- މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް

thinadhoo8
ރައީސް ނަޝީދު ގދ. ތިނަދޫގެ ކުޑަކުދިންތަކަކާއިއެކު.

— “އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަކީ ރައްޔިތު މީހާ ތަރައްޤީ ކުރާ ޕާޓީ” ރައީސް ނަޝީދު

felidhoo4
ވ. ފެލިދޫ

hoarafushi5
މިނިސްޓަރ ޝިފާ މަސައްކަތްތެރިންގެ އެމްޑީޕިގެ ސިޔާސަތުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެނީ

thulisdhoo7
މަސައްކަތްތެރީންގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކުރުމަށްޓަކައި ގަދ. ތިނަދޫގައި އޮތް ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިސް ސަފުގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.

— “އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާސަތަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަ އިސްކޮޅަށް ތެދުވުން” ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަކަންދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރު އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

thulisdhoo6
“ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން އާއިލާ އާއި ވަކިން ނޯކިރީ ބަންދުގައި އުޅެން ބޭނުންވާ އެއްވެސް ދިވެއްސެއް ނެތް” ރައީސް ނަޝީދު

— “އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުރިހާ ސިޔާސަތެއް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ގުޅިފައި މިވަނީ ސީދާ ދިވެހިރައްޔިތުންނާ” ރައީސް ނަޝީދު

— “ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން ސަރުކާރަށް ދެއްވި މުސާރައިގެ ފަނަރަ ޕަސެންޓުން 2012 ވަނަ އަހަރު ދޭން އެއްބަސްވެފައި، ނުދެވިފައިވާބައި ސަރުކާރުން ދޭނެ” ރައީސް ނަޝީދު

dharavandho4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަކަންދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ،ޕީ މެންބަރު އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ބ.، ދަރަވަންދޫގައި މަސައްކަތްތެރީންގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

fuvammulah6
މަސައްކަތްތެރިންގެ އެމްޑީޕީގ ސިޔާސަތު ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި އިފްތިތާހު ކުރެވުމަށްފަހު

dharavandhoo3
މަސައްކަތްތެރީންގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކުރުމަށް ބ. ދަރަވަންދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ރަސްމިއްޔާތުގައި އަލީ ފާއިޒް ވާހަކަ ފުޅު ދައްކަވަނީ

felidhoo3
ވ. ފެލިދޫގަ ކުރިޔަށްދާ މަސައްކަތްތެރިންގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ހަފްލާގެތެރެއިން

hinnavaru
ޅ. ހިންނަވަރުގަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތަޙް ކުރުން ކުރިޔަށްދަނީ

— “މަސައްކަތްތެރީންގެ ސާވިސް ޗާޖް، އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އެއްބަސްވެފައިވާ މިންވަރަށް ލިބިދިނުމަށް “ޕޭ ކަމިޝަން” ގެ ޚާއްސަ ދައުރެއް ކަނޑައެޅޭނެ” ރައީސް ނަޝީދު

— އަުޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގަ ކޮންމެ ދިވެއްސަކު ހޯދާ ފައިސާއަކީ ހަލާލުގޮތުގަ ހޯދާ އެއްޗެއްކަމުގަ ވާނެ. މިނިސްޓަރ އަފީފް

— “ޝަރުއީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ވުމަކީ ޙައްޤުތައް ހޯދަން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް” ރައީސް ނަޝީދު

fuvammulah5
ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި މަސައްކަތްތެރީންގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާގް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިހާރު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާއިރު އެރަށުގެ އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުންނެއް އެ ރަސްމިއްޔާތަށް ހާޒިރުވެފައި.

adducity3
އައްޑޫ ސިޓީގަ ކުރިޔަށްދާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗް ކުރުމުގެ ތެރެއިން

hoarafushi4
ހއ. ރައީސް ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޝިފާ މުޙަަންމަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

— “ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ވިކުރާނުވާ އެއި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފިޔަވާ އެހެން ވިޔަފާރިތަކުން ފުލްޓައިމްގައި އުޅޭ މީހުނަށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައަކީ ހަތަރުހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ” ރައީސް ނަޝީދު

thulisdhoo
ކ. ތުލުސްދޫގަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗްކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން އާއްމުންގެ ސުވާލުތަކަށް މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖްލިސް މެމްބަރ ޖަވާބު ދެއްވަނީ.

adducity2
މަސައްކަތްތެރީންގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިހާހް ކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޚާއްސަ ހަފްލާއަށް ސ. ފޭދޫގެ ރަށުތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރެވފައި.

— “އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާސަތަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ސިޔާސަތެއް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ނޫނަސް ހުރިހާ އެންމެންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދޭނެ” ރައީސް ނަޝީދު

— އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވުން – މަޖަލިސް މެމްބަރ އަޙްމަދް އަބްދުﷲ.

malecity3
މާލެސިޓީގައި މަސައްކަތްތެރީންގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހްކުރުން ސަރަޙައްދު ޖަގަހައިގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ.

— “އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގައި ދިވެހި މީހާ އަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް މުސާރައިގެ އެންމެ މަދުމިން އުޞޫލު ހަމަޖެއްސޭނެ” ރައީސް ނަޝީދު

dharavandhoo2
ބ. ދަރަވަންދޫގަ މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

hoarafushi3
އެމް.ޑީ.ޕީގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ހއ. ހޯރަފުށީގައި ކުޑައިރުކޮޅެއްތެރޭގައި ފެށޭނެ

— އައްޑޫ ސިޓީން ވަގުތުން ( http://t.co/LGTOUGhI91)

hoarafushi2
ހޯރަފުށީގެ މަސައްކަތްތެރިއެއް

— “ރާއްޖޭގެ އަންހެންކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ފްލެކްސިބަލް ޓައިމް (ފަސޭހަ) ގަޑިއަކަށް އިސްކަންދީގެން ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭ އުސޫލެއް މުޅިން އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވޭނެ” ރައީސް ނަޝީދު

felidhoo2
ވ. ފެލިދޫގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗްކުރެވެނީ

fuvammulah4
fuvammulah3
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ ސިޔާސަތު އިފްތިހާހްކޮށްދެއްވަނީ.

malecity2
މަސައްކަތްތެރިންގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙީ ހަފްލާ މާލެ ސިޓީ.

fuvammulah2
ފުވައްމުލަކުގަ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވަނީ

— “ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ތަމްރީނާއި ހުނަރު، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުވުން، ބޭނުންވަނީ ތަރައްޤީ” ރައީސް ނަޝީދު

madifushi
ތ. މަޑިފުށިގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވަނީ

“މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުށައަޅާ ސިޔާސަތުގެ މަޤްޞަދަކީ މަސައްކަތު މީހާ އުވި މަސައްކަތްތެރިޔާ އުފެދުން” ރައީސް ނަޝީދު

thinadhoo5
“އެމް.ޑީ.ޕީ އުފެދުނީއްސުރެ މިޕާޓީން ވަނީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ޙައްޤުގައި ވަކާލާތުކޮށްފައި” ރައީސް ނަޝީދު

thinadhoo4
“ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި ކައިރީގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ތަނަވަސް ކޮށްދީ މިލްކު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭނެ” ރައީސް ނަޝީދު

bodufulhadhoo2
މަސައްކަތްތެރިންގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ އއ. ބޮޑުފުޅަދޫގައި ޙަފްލާ ފެށިއްޖެ

thinadhoo3
ގދ. ތިނަދޫގައި މިހާރު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަސައްކަތްތެރީންގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވަނީ

— ތިނަދޫގައި މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަރްކަޒެއް ޤާއިމްކޮށްދެވޭނެ- ރައީސް ނަޝީދު

thinadhoo2
ގދ. ތިނަދޫގައި އޮންނަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ ސިޔާސަތުގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާއަށް އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ހާޒިރުވެފައި.

hoarafushi
ހއ ހޯރަފުށީގެ ތައްޔާރީތައް

thinadhoo
ގދ. ތިނަދޫގެ ރަސްމިއްޔާތު ފެށިއްޖެ

fuvammulah
ޏ. ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދު ތައްޔާރުކުރަމުންދަނީ

adducity
‫މަސައްކަތްތެރިންގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ތައްޔާރުވަނީ

dharavandhoo
އެމް.ޑީ.ޕީގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކުރުމަށް ބ. ދަރަވަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ ޖަގަހަ ސަރަޙައްދު ތައްޔާރުކުރެވިފައި

malecity
މާލެ ސިޓީގައި މަސައްކަތް ތެރީންގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ސަރަޙައްދު ޖަގަހަ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ

felidhoo
ވ. ފެލިދޫގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

bodufulhadhoo
އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގައި ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ދަނީ

innamaadhoo trip
އެމްޑީޕީގެ ޓީމު ރ. އިންނަމާދޫއަށް ދަތުރުކުރަނީ

nellaidhoo
މަސައްކަތްތެރިންގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު ލޯންޗްކޮށް ދެއްވުމަށް ހދ.ނެއްލައިދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

raees.thinadhoo
މަސައްކަތްތެރިންގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ގދ. ތިނަދޫ އަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

04_mdp_workers_presidents_invitation-1

04_mdp_workers_presidents_invitation-2