ފޮޓޯގެލަރީ: މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުމާއި ދޭތިން ފަހެތި ޖަލްސާ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ – 20 އޭޕްރީލް 2013

ފޮޓޯ: އަންޖު

މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުން

ދޭތިން ފަހެތި ޖަލްސާ