ލައިވް އަޕްޑޭޓް: މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހު ކުރުން

މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުން، މ. ވޭވައް

އދ. މާމިގިލި

moosa3

moosa2
ޗެއަރޕާސަން މޫސާ މަނިކު، ވިލިމާލޭގައި މެރިކަލްޗަރގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

feeali

feeali2
ފ. ފީއަލި މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުން ފ. ފީއަލީގައި

17:13 – ދިވެހި ރައްޔިތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދޭނީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރެވިގެން – މެމްބަރ ތޯރިޤް

addu2
‫އައްޑޫގައި މެރިކަލްޗަރ އިފްތިތާޙް ކުރުން ކަށްނެލި އޮޑިއެއްގައި ‬

alifushi2
‫ރ. އަލިފުށީގައި މެރިކަލްޗަރ އިފްތިތާޙް ކުރުން

17:09 – ވީޑިއޯ: ‫ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙީ ޖަލްސާ ޅ. ކުރެންދޫގައި‬ އެމްޑީޕީގެ މެރިކަލްޗަރ ޕޮލިސީ ލޯންޗްކުރުން (http://t.co/SCYwOs0wLH)

baarah
މެރިކަލްޗަރގެ މައުލޫމާތު ބާރަށުގައި

16:56 – ވީޑިއޯ: އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި އެމްޑީޕީގެ މެރިކަލްޗަރ ޕޮލިސީ ލޯންޗްކުރުން (http://t.co/qj20Q1q9P6)

veyvah
މ. އަތޮޅު ވޭވަށް

16:53 – އެމްޑިޕީގެ އަމާޒަކީ މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރިއަށް ލުއި ލޯނުގެ ގޮތުގައި 200 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުން – ރައީސް ނަޝީދު

thulhaadhoo4
ތުޅާދޫގައި އަލީ ފާއިޒް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

fuvammulah3
ފުއައްމުލައް ދަނޑިމަގު ކިޅި

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކީ މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރިއަށް ވަރަށް މުހިއްމު ނިޒާމެއް – ރައީސް ނަޝީދު

thulhaadhoo3
ބ. ތުޅާދޫގައި އިފްތިތާޙީ ޖަލްސާ ފެށިއްޖެ

16:48 – މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މިދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރުން – ރައީސް ނަޝީދު

16:45 – އެމްޑީޕީގެ މެރިކަލްޗަރ ސިޔާސަތު ވިލިމާލޭގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

moosa

16:44 – އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެއް ކުރެވެން ވާނީ އެހެން ކަންކަމަށް ބުރޫ ނާރާ ގޮތަކަށް – ރައީސް ނަޝީދު

16:43 – އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަކީ ގުދްރަތީ ވަސީލަތްތައް ގިނަ ޤައުމެއް – ރައީސް ނަޝީދު

16:41 – އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން 20 ސަރަޙަށްދުގައި އެމްޑީޕީގެ މެރިކަލްޗަރ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ

16:40 – އެމްޑީޕީގެ މެރިކަލްޗަރ ސިޔާސަތު ރައީސް ނަޝީދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި

raees ifthithaahu2
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކާއި ފަޅުތަކަކީ އަގުބޮޑެތި ތަންތަން – ރައީސް ނަޝީދު

dhiffushi
ކ. ދިއްފުށީގައި މެރިކަލްޗަރ އިފްތިތާޙް ކުރުން. މެންބަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

raees ifthithaahu
މެރިކަލްޗަރ ސިޔާސަތު ރައީސް ނަޝީދު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވަނީ

kendhi3
ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޖަލްސާ

aslam
މިނިސްޓަރ އަސްލަމް މެރިކަލްޗަރ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ

alifushi
ރ. އަލިފުށީގައި ވަމުންދާ ތައްޔާރީޔައް

addu
މެރިކަލްޗަރ އިފްތިތާހް ކުރުމަށް އަށްޑޫ ސިޓީގައި ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް

thulhaadhoo2
ތުޅާދޫ ހަރުގެއަށް އާއްމުން ޖަމާވަނީ

fuvammulah2
ފުވައްމުލަކު ކިޅި ސަރަޙައްދު، މެރިކަލްޗްރ އިފްތިތާޙް ކުރުން

maalhos
އއ. މާޅޮސް އިފްތިތާޙީ ޖަލްސާއަށް ތައްޔާރުވަނީ

16:22 – މެރިކަލްޗަރ އިފްތިތާޙް ކުރުން ނާޒިމް ރަޝާދު ތ. ހިރިލަންދޫގައި

hirilandhoo2

hirilandhoo
ހިރިލަންދޫ . ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކުން ލިބޭ ތަކެތި ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ޕޮރްގްރާމް

16:19 – މެރިކަލްޗަރ އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ހަފްލާއަށޤ ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ކުޅިއަށް އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ޖަމާވަމުން

fuvammulah
ފުވައްމުލައް

kendhi2
ކެނދިކުޅުދޫ

thulhaadhoo
ތުޅާދޫ

kendhi
ކެނދިކުޅުދޫގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

15:58 – މެރިކަލްޗަރ ސިޔާސަތު ލޯންޗްކުރާ ޙަފްލާއަށް ނާލާފުށި، މުލި، މުލަކުން ވޭވަށަށް ދަތުރުކުރަނީ

15:58 – މިހަރު ހަވީރު ރާއްޖޭގެ 21 ސަރަޙައްދެއްގައި އެމްޑީޕީގެ މެރިކަލްޗަެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ޤައުމީ ހަރަކާތް ވަރަށް ފޯރިއާއި އެކު ރައްޔިތުންގެ އެހީއާއި އެކުއެ 21 ސަރަޙައްދުގައި އެބަ ކުރިއަށްދޭ.

fonadhoo
ލ. ފޮނަދޫ ހަރުގެ

gemanafushi
ގއ. ގެމަނަފުށި

vilimale
ވިލިމާލެ

15:50 – ހދ. މަކުނޫގައި މެރިކަލްޗަރ ލައުންޗް ކުރުމުގެ ފަހުތައްޔާރީޔައް މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ

15:45 – ށ. އަތޮޅު މިލަންދޫ ޓީމަށް ހޫނު އަވީގަ ހޫނު މަރްޙަބާއެއް

މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ނ. ކެނދިކުޅުދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން