ފޮޓޯގެލަރީ: ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙު ކުރުން، ލ. ގަން – 6 އޭޕްރިލް 2013

ފޮޓޯ: އަންޖު

ލ. ގަން އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުން

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު ރައީސް ނަޝީދު އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުން

ދޭތިން ފަހެތި ޖަލްސާ، ލ. ގަން