އެމްޑީޕީގެ އާއްމު ޖަލްސާ މިރޭ ރާއްޖޭގެ 4 ރަށެއްގައި ކުރިޔަށް ދާނެ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑެމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ )އެމްޑީޕީ(ގެ އާއްމު ޖަލްސާ މިރޭ ރާއްޖޭގެ 4 ރަށެއްގައި ކުރިޔަށްދާނެއެވެ.

މިރޭ މި ޖަލްސާ ބާއްވާ ރައްތަކަކީ، ހއ. ދިއްދޫ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ލ ގަން އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގަ ގައެވެ. އަދި މި ޖަލްސާތައް mdpportal.com ިއިން ލިއިވް ކުރެވޭނެއެވެ.