ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ވަރަށް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި 21 ސަރަހައްދުގަ އިފްތިތާޙް ކުރެވިއްޖެ

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ލ.ގަމުގައި މިއަދު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ނަޝީދު ގައުމީ ފެންވަރުގައި އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މި ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު 4ޖަެހިއިރު ލ.ގަމުގައި ބޭއްވުނު ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ރާއްޖޭގެ 21 ސަރަހައްދުގެ 19 އަތޮޅުގެ، 2 ސިޓީގަ 22 ރަށުގައި މިސިޔާސަތު އެމްޑީޕީ ގެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި، ޕާޓީގެ ޕާލިއަމަންޓަރީ ގްރޫޕާއި ލީޑަރޝީޕުގެ ބޭފުޅުން ވަނީ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާފައެވެ

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު, ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު, ވ. ފުލިދޫ

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު, މ. މުލައް

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު, ޏ. ފުވައްމުލައް

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު, ށ. ފޭދޫ

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު, އދ. މަހިބަދޫ

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު, ޅ. ނައިފަރު

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު, ގދ. ފިޔޯރީ

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު, ބ. އޭދަފުށި

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު, ދ. ރިނބުދޫ

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު, އައްޑޫ ސިޓީ