ކެބިނެޓަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ރައީސް މަޖިލިހަށް ފޮނުވައިފި

13 ޖުލައި 2010

d958628e70134d9e1e17499a9d815a71

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި 2010 ޖުލައި 7ވީ ބުދަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.