އިއުލާނު: ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރަށު ފޯކަލްޕޮއިންޓު އިންތިޚާބު

iulaan

MDP/2013/I-24

ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރަށު ފޯކަލްޕޮއިންޓު އިންތިޚާބު

ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރަށު ފޯކަލްޕޮއިންޓް އިންތިހާބުކުރުމަށް 29 މާރޗް 2013 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އިންތިހާބުން ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓްތަކުގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ހއ ދިއްދޫ
މުހައްމަދު ހާޝިމް ދޭލިޔާގެ ، ހއ ދިއްދޫ.

2. ހދ ކުޅުުދުށްފުށި
މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު. ނަޔާ އާބާދު، ހދ ކުޅުދުއްފުށި

3. ހދ ވައިކަރަދޫ
ޢަބްދުﷲ ވާފިރު މިސުރު ރުވާގެ، ހދ ވައިކަރަދޫ

4. ށ ކަނޑިތީމު
ހަސަން ޝަހީމް، ރޯޝަނީވިލާ، ށ ކަނޑިތީމު

5. ށ ބިލެއްފަހި
އާދަމް ސަލީމް، ފަޅޯމާގެ، ށ ބިލެއްފަހި

6. ށ ފޯކައިދޫ
ހުސެއިން ފަރީދު، ކުދެލި، ށ ފޯކައިދޫ

7. ނ ކުޑަފަރި
ހުމާމް އަބުދުލް ރަހުމާން، މިލަދޫގެ، ނ ކުޑަފަރި

8. ނ ފޮއްދޫ
ޒަކަރިއްޔާ އައްޒާމު، އަޅިވިލާގެ އާގެ، ނ ފޮއްދޫ

9. ބ ދަރަވަންދޫ
މުހައްމަދު އަނިލް، ހެދޭކުރި، ބ ދަރަވަންދޫ

10. ޅ ނައިފަރު
އަބްދުﷲ ނަސީމް އިބްރާހިމް، ނަސީމީ ހިޔާ، ޅ ނައިފަރު

11. ކ ދިއްފުށި
ޒުހޫރު މޫސާ، މއ ގިސްމަތު. މާލެ

12. ކ ގުރައިދޫ
މުހައްމަދު ނަޒީހު، އަބަދައްހިޔާ، ކ ގުރައިދޫ.

13. އއ ރަސްދޫ
މުހައްމަދު ނާހިދު، އެންލޮޖް، އއ ރަސްދޫ

14. މ ވޭވައް
ފަރުހަތު ޖަލީލް، ރޯޝަނީގެ، މ ވޭވައް

15. ލ ގަން
އަފަޒަލް ޖައުފަރު، ޖައުޒާ، ލ ގަން

16. ލ. މާމެންދޫ
ޢަލީ ޝިފާޒު، ފަސްވައްތަރު މާގެ، ލ މާމެންދޫ

17. ގދ ނަޑެއްލާ
ޢަލީ ނިޔާޒް، ދޫރެސް، ގދ ނަޑެއްލާ

18. ގދ ފަރެސް މާތޮޑާ
އަބުދުއްﷲ ޝާޒް، ގަނދަކޯޅިގެ، ގދ ފަރެސްމާތޮޑާ

19. ޏ ފުވައްމުލައް
އަހުމަދު ނާޒިމް، ވީނަސްގެ އާގެ، ޏ ފުވައްމުލައް

20. އައްޑު ސިޓީ، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
މުސްތަންސިރު މުސްތަފާ، ގަސްކުރި. އައްޑު ސިޓީ ހިތަދޫ

21. އައްޑު ސިޓީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ހުސެއިން ހަބީބު، މެރިން ގޯލްޑް، އައްޑު ސިޓީ ހިތަދޫ

22. ހުޅުހެންވެއިރު ދާއިރާ، މާލެ ސިޓީ
އައްޒާމު ލަތީފު، ހުޅުމާލެ 10482

23. ހެންވެއިރު ދެކުނު ދާއިރާ، މާލެ ސިޓީ
އިސްހާޤު އަޝްރަފް، ހ. ފޮއްދޫގެ މާލެ ސިޓީ

24. މާފައްނު ދެކުނު ދާއިރާ، މާލެ ސިޓީ
އައިމިނަތު ޝިޒްލީން، މ. ރޯސަން، މާލެސިޓީ

25. ވިލި މާފައްނު ދާއިރާ، މާލެ ސިޓީ.
މުހައްމަދު އިމްރާން ޚަލީލް، މއ. ހަތާ. މާލެ ސިޓީ

ވީމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2013