އެމްޑީޕީ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 9:00ގައި އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެ

ޖަލސަ

އެމްޑީޕީ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 9:00ގައި އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން މިޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.