އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް އިންތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާ

iulaan

MDP/2013/I-23

އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް އިންތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާ

29 މާޗް 2013 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބާއި ޒުވާނުން ރޫހުގެ ރަށު ފޯކަލްޕޮއިންޓް އިންތިހާބުު އަދި 30 މާރޗް ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ނ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް ހޮވުމުގެ ޕްރައިމަރީގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

1. ކެލާ ދާއިރާގެ ނާއިބު ރައީސް
1. ފަތުހުﷲ އިސްމާޢިލް، ފީރޯޒްގެ ، ހއ، ކެލާ.
ފެންނަކަމަށް : 69
ނުފެންނަކަމަށް 03
ބާތިލު ވޯޓު 1
ޖުމްލަ ވޯޓު 70

2. ކުޅުުދުށްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ
1. އާދަމް ޝަރީފް މުހައްމަދު، ސީނިޔާޒް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި.
ލިބުނު ވޯޓު 84
2. އާދަމް މުޙައްމަދު، ކޮށީގެ، ހދ، ކުޅުދުއްފުށި.
ނުފެންނަކަމަށް 144
ބާތިލު ވޯޓު 0
ޖުމްލަ ވޯޓު 228

3. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ގެ ސެކްރެޓަރީ
1. މަރިޔަމް ނަސްރާ، ސީލަވް، އައްޑޫ ސިޓީ. ހިތަދޫ.
ފެންނަކަމަށް : 83
ނުފެންނަކަމަށް 03
ބާތިލު ވޯޓު 1
ޖުމްލަ ވޯޓު 87

4. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ގެ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
1. ޢާރިފާ އިބްރާހިމް، ޔެލޯވިލާ ، އައްޑޫ ސިޓ.ީ ހިތަދޫ.
ލިބުނު ވޯޓު 36
2. އިބްރާހިމް އައްސަދު، ނޮވެމްބަރުގެ، އައްޑޫސިޓީ. ހިތަދޫ.
ލިބުނު ވޯޓު 50
ބާތިލު ވޯޓު 1
ޖުމްލަ ވޯޓު 87

5. ރ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
1. މުޙައްމަދު އާރިފް، އަންޒާމުގެ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ.
ފެންނަކަމަށް : 135
ނުފެންނަކަމަށް 01
ބާތިލު ވޯޓު 1
ޖުމްލަ ވޯޓު 138

6. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަން ގައި ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓް ކަނޑައެޅުމުގެ ޕްރައިމަރީ.
1. އަލީ އިލްހާމް، ފަތަހަ. ނ. ކެނދިކުޅުދޫ.
ލިބުނު ވޯޓް 20
2. ޢުމަރު މޫސާ، މ.ވެރާ.
ލިބުނު ވޯޓް 36
ބާތިލް ވޯޓް 0
ޖުމްލަ ވޯޓު 56

7. ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ށ ކަނޑިތީމު
1. އަލީ ތައުފީގު ، ނިޝާން. ށ ކަނޑިތީމު
ލިބުނު ވޯޓު 25
2. ހަސަން ޝަހީމް، ރޯޝަނީ ވިލާ، ށ ކަނޑިތީމު
ލިބުނު ވޯޓް : 46
ބާތިލް ވޯޓް 0
ޖުމްލަ ވޯޓު 71

8. ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ޅ ނައިފަރު
1. އަބްދުﷲ ނަސީމް، ނަސީމީ ހިޔާ، ޅ ނައިފަރު.
ލިބުނު ވޯޓް: 48
2. ޢަބުދުﷲ ސައީދު، ނިޔަދުރުމާގެ، ޅ. ނައިފަރު.
ލިބުނު ވޯޓް : 44
ބާތިލު ވޯޓު 0
ޖުމްލަ ވޯޓު 92

9. ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ގދ ނަޑެއްލާ
1. ޢަލީ ނިޔާޒު، ދޫރެސް، ގދ ނަޑެއްލާ
ލިބުނު ވޯޓް: 28
2. ޢަލީ ޖަމްޝާދު ޖައުފަރު، ފީރޯޒުގެ، ގދ ނަޑެއްލާ.
ލިބުނު ވޯޓް: 11
3. މަހުމޫދު އަބްދުﷲ، އަތަމާ ވިލާގެ، ގދ ނަޑެއްލާ.
ލިބުނު ވޯޓް : 03
ބާތިލު ވޯޓު0
ޖުމްލަ ވޯޓު 42

ވީމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2013