އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިޚާބު

iulaan
MDP/2013/I-21

އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިޚާބު

29 މާޗް 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބާއި ޒުވާނުން ރޫހުގެ ރަށު ފޯކަލްޕޮއިންޓް އިންތިހާބުުގައިި ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަރުކަޒުތަކާއި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް (ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބުން) ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ. ދާއިރާާ އިންތިޚާބް ތަކުގައި ވޯޓް ލެވޭނީ ޕާޓީގެ އިންތިހާބާއި ބެހޭޤަވާއިދުގެ 5.2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން 18 މާރޗް 2013 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މިޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ. ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލެވޭނީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 35 އަހަރުން ދަށުގެ މެމްބަރުންނަށެވެ. މި އިންތިހާބު ތަކުގެެ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ 1415 އިން 1700 އަށެވެ. މާލޭގައި ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ދާނީ އެމްޑީޕީ އޮފީސް ޣުރައްންޑު ފްލޯރ ގައެވެ.

1. ކެލާ ދާއިރާގެ ނާއިބު ރައީސް
1. ފަތުހުﷲ އިސްމާޢިލް، ފީރޯޒްގެ ، ހއ، ކެލާ.
ވޯޓުލާ މަރުކަޒު: އެމްޑީޕީ ހަރުގެ. ހއ ކެލާ.

2. ކުޅުުދުށްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ
1. އާދަމް ޝަރީފް މުހައްމަދު، ސީނިޔާޒް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި.
2. އާދަމް މުޙައްމަދު، ކޮށީގެ، ހދ، ކުޅުދުއްފުށި.
ވޯޓުލާ މަރުކަޒު: އެމްޑީޕީ އޮފީސް. ހދ ކުޅުދުއްފުށި.

3. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ގެ ސެކްރެޓަރީ
1. މަރިޔަމް ނަސްރާ، ސީލަވް، އައްޑޫ ސިޓީ. ހިތަދޫ.
ވޯޓުލާމަރުކަޒު: އައްޑޫސިޓީ އޮފީސް، ސ. ހިތަދޫ.

4. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ގެ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
1. ޢާރިފާ އިބްރާހިމް، ޔެލޯވިލާ ، އައްޑޫ ސިޓ.ީ ހިތަދޫ.
2. އިބްރާހިމް އައްސަދު، ނޮވެމްބަރުގެ، އައްޑޫސިޓީ. ހިތަދޫ.
ވޯޓުލާމަރުކަޒު: އައްޑޫ ސިޓީ އޮފީސް، އައްޑޫސިޓީ. ހިތަދޫ.

5. ރ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
1. މުޙައްމަދު އާރިފް، އަންޒާމުގެ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ.
ވޯޓުލާމަރުކަޒު: ދުވާފަރު ޕްރީސްކޫލް، ރ. ދުވާފަރު.

— — —

1. ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ށ ކަނޑިތީމު
1. އަލީ ތައުފީގު ، ނިޝާން. ށ ކަނޑިތީމު
2. ހަސަން ޝަހީމް، ރޯޝަނީ ވިލާ، ށ ކަނޑިތީމު
ވޯޓުލާ މަރުކަޒު: ކަނޑިތީމު ހަރުގެ، ށ ކަނޑިތީމު.

2. ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ޅ ނައިފަރު
1. އަބްދުﷲ ނަސީމް، ނަސީމީ ހިޔާ، ޅ ނައިފަރު.
2. ޢަބުދުﷲ ސައީދު، ނިޔަދުރުމާގެ، ޅ. ނައިފަރު.
ވޯޓުލާ މަރުކަޒު: އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ. ޅ. ނައިފަރު.

3. ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ގދ ނަޑެއްލާ
1. ޢަލީ ނިޔާޒު، ދޫރެސް، ގދ ނަޑެއްލާ
2. ޢަލީ ޖަމްޝާދު ޖައުފަރު، ފީރޯޒުގެ، ގދ ނަޑެއްލާ.
3. މަހުމޫދު އަބްދުﷲ، އަތަމާ ވިލާގެ، ގދ ނަޑެއްލާ.
ވޯޓުލާ މަރުކަޒު: އެމްޑީޕީ ހަރުގެ، ގދ ނަޑެއްލާ.

ވީމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

27 މާޗް 2013