އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ދާއިރާ ތަކުގެ އިންތިހާބު

iulaan

MDP/2013/I-19

އެމްޑީޕީ ދާއިރާ ތަކުގެ އިންތިހާބު

29 މާޗް 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބު ތަކުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް (ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބުން) ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ. މި އިންތިޚާބް ތަކުގައި ވޯޓް ލެވޭނީ ޕާޓީގެ އިންތިހާބާއި ބެހޭޤަވާއިދުގެ 5.2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން 18 މާރޗް 2013 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މިޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ދެމިތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށެެވެ.

1. ކެލާ ދާއިރާގެ ނާއިބު ރައީސް
1. ފަތުހުﷲ އިސްމާޢިލް، ފީރޯޒްގެ ، ހއ، ކެލާ.

2. ކުޅުުދުށްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ
1. އާދަމް ޝަރީފް މުހައްމަދު، ސީނިޔާޒް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި.
2. އާދަމް މުޙައްމަދު، ކޮށީގެ، ހދ، ކުޅުދުއްފުށި.

3. ދިއްގަރުު ދާއިރާގެ ނާއިބު ރައީސް
1. މުހައްމަދު ޝިފާގު، ލިލީމާގެ، މ. ރަތްމަންދޫ.
2. އަހުމަދު ހަމީދު، ކެހަފޮނު، މ. ދިއްގަރު.

4. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ
1. ޢަލީ އިއްޒަތު، އޯކަމް. ޏ ފުވައްމުލައް.

5. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ގެ ސެކްރެޓަރީ
1. މަރިޔަމް ނަސްރާ، ސީލަވް، އައްޑޫ ސިޓީ. ހިތަދޫ.

6. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ގެ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
1. ޢާރިފާ އިބްރާހިމް، ޔެލޯވިލާ ، އައްޑޫ ސިޓ.ީ ހިތަދޫ.
2. އިބްރާހިމް އައްސަދު، ނޮވެމްބަރުގެ، އައްޑޫސިޓީ. ހިތަދޫ.

7. ރ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
1. މުޙައްމަދު އާރިފް، އަންޒާމުގެ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ.

ވީމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

24 މާޗް 2013