އިއުލާނު: 8 މާޗް 2013ގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންތަން

iulaan

MDP/2013/I-012

8 މާޗް 2013ގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންތަން

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބު 8 މާރޗް 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 14:00 އިން 18:00ށް ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ހޯރަފުށީ ދާއިރާ
ހއ ހޯރަފުށި އެމްޑީޕީ ހަރުގެ

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
އަމީރު އަމީން ސްކޫލް ހދ ކުޅުދުއްފުށި

ދިއްގަރު ދާއިރާ
ދިއްގަރު، އެމްޑީޕީ ހަރުގެ.
މަޑުއްވަރި، އަރުމާޒުގޮފި އޮފީސް
ވޭވަށް ، އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ
ރަތްމަންދޫ، ރެޑިއަމްގެ.

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ހަރުގެ

މާލެ
އެމް ޑީ ޕީ އޮފީސް ގްރައުންޑް ފްލޯ.

ވިމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ 2013