އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު

iulaan

MDP/2013/I-010

އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް 1 މާޗް 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް، 8 މާރޗް 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މިއިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް (ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބުން) ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ. މި އިންތިޚާބް ތަކުގައި ވޯޓް ލެވޭނީ ޕާޓީގެ އިންތިހާބާއި ބެހޭޤަވާއިދުގެ 5.2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން 31 ޖެނުއަރީ 2013 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މިޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ދެމިތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށެވެ.

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް
1. ޢަލީ ރިޔާޟް ، މުރިނގު . ހއ، ހޯރަފުށި

ކުޅުދުށްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް
1. ހަސަން ޝުޖާއު، މ. ޗާންދަނީމާގެ، މާލެ.

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައީސް
1. ޠާހާ މުހައްމަދު، މ،ހުވަނދު ގަދަކޯޅިގެ، މާލެ

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ
1. ޒިރާރު އަހުމަދު، އެއްގަމުގެ. މ،ދިއްގަރު.

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއި ބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
1. އަހުމަދު ނިޝާން . ފެސްކޯ، މ،ދިއްގަރު

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
1. މުހައްމަދު ޝަފީގު، މިރުސްމާގެ، މ. ވޭވަށް

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއި ބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
1. މުހައްމަދު ރިޝާން އިލްޔާސް، މ،ނަކާ، މާލެ

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ
1. ޢަލީ އިއްޒަތު، އޯކަމް. ޏ ފުވައްމުލައް

ވިމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ 2013