އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު

iulaan

MDP/2013/I-009

އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް 1 މާޗްގައި ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައިވާ އިންތިޚާބުތައް 08 މާޗް އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވިމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ 2013