ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސެލެބްރިޓީ ފުޓްބޯޅަ މެޗް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި

11 ޖުލައި 2010

firstlady

ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން، ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ސެލެބްރިޓީ ފުޓްބޯޅަ މެޗް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ޢަލީ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ، އަންހެން ފިލްމީ ތަރިންނާއި ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ޓީމަކާއި، އަންހެން ޕްރެޒެންޓަރުންގެ ޓީމެކެވެ. މި މެޗް، 1 ލަނޑުން 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ ޕްރެޒެންޓަރުންގެ ޓީމެވެ. ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ، ފިރިހެން ފިލްމީ ތަރިންނާއި ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ޓީމަކާއި، ފިރިހެން ޕްރެޒެންޓަރުންގެ ޓީމެކެވެ. މިމެޗް ނިމުނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މި ދެމެޗްގެ އިންޓަރވަލް ވަގުތު، ސްކޫލް ކުދިންގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް ދައްކާލުން އޮތެވެ. އަދި މިއީ ހިތުގެ ބަލި ޖެހިފައިވާ ތުއްތު ކުދިންނަށް އެހީވުމަށް ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ އިވެންޓަކަށްވުމާއެކު، ކަމާގުޅޭ ދެލަވައެއްވެސް ހުށަހެޅުން އޮތެވެ.

ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ، 2009 ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދެވެ.