އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

10 ޖުލައި 2010

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 10 ޖުލައި 2010 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ.
މި ޖަލްސާ ފެށޭނީ މިރޭ 9 ޖަހާއިރުއެވެ.
މި ޖަލްސާއަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވެދެއްވުމަށް އެޕާޓީން އެދެއެވެ.