ފޮޓޯގެލަރީ: ރައީސް ނަޝީދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސާއި އެމްޑީޕީއިން ނޫސްވެރިންނަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ގޮވާލާ ހިނގާލުން – 23 ފެބުރުއަރީ 2013

ފޮޓޯ: އަންޖު