ފޮޓޯގެލަރީ: ރައީސް ނަޝީދުގެ ހިމާޔަތުގައި – 19 ފެބުރުއަރީ 2013

ފޮޓޯ: އަންޖު

– އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުން ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރި މަލުގެ ގުލްދަސްތާ
– އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުން
– ރައީސް ނަޝީދުގެ ހިމާޔަތުގައި ހިނގާލުން