ފޮޓޯގެލަރީ: ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ގޮވާލާ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ބޮޑު ހިނގާލުން – 15/16 ފެބުރުއަރީ 2013

ފޮޓޯ: އަންޖު