ވައިކަރުދޫ ދާއިރާގެ އިޢުލާނު: ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ އެކުވެރިންގެ ގޮފީގެ އިންތިޙާބު

iulaan

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޙާބު

ވައިކަރަދޫ އެކުވެރިންގެ ގޮފިގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޙާބު 22 ފެބްރުއަރީ 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މަގާމުފުރާތަކަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 15 ފެބްރުއަރީ 2013 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން ދާއިރާގެ ރައީސް އަޙްމަދު ހާޝިމް ) 7782650( އަށް އަންގަވާލަދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިކަން އާއްމު އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ތާރީޚް 8 ފެބްރުއަރީ 2013