އެމްޑީޕީގެ މެދު ދެކުނުގެ “ވަޢުދުގެ ދަތުރު” ލަސްކޮށްފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ )އެމްޑީޕީން( ތ. އަތޮޅަށާއި ލ. އަތޮޅަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަޢުދުގެ ދަތުރު ލަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމެވެ.