އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު

iulaan

MDP/2013/I-006

އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް, 15 ފެބުރުއަރީ 2013 ވާ ހުކުރުު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް (ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބުން) ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ. މި އިންތިޚާބް ތަކުގައި ވޯޓް ލެވޭނީ ޕާޓީގެ އިންތިހާބާއި ބެހޭޤަވާއިދުގެ 5.2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން 31 ޖެނުއަރީ 2013 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މިޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ދެމިތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށެެވެ.

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް
1. ޢަލީ ރިޔާޟް ، މުރިނގު . ހއ، ހޯރަފުށި،

ކުޅުުދުށްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް
1. ހަސަން ޝުޖާއު، މ. ޗާންދަނީމާގެ، މާލެ.
2. އާދަމް ޝަރީފް މުހައްމަދު، ސީނިޔާޒް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި.

ދިއްގަރުު ދާއިރާގެ ރައީސް
1. ޠާހާ މުހައްމަދު، މ،ހުވަނދު ގަދަކޯޅިގެ، މާލެ

ދިއްގަރުު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ
1. ޒިރާރު އަހުމަދު، އެއްގަމުގެ. މ،ދިއްގަރު.

ދިއްގަރުު ދާއިރާގެ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއި ބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
1. އަހުމަދު ނިޝާން . ފެސްކޯ، މ،ދިއްގަރު.

ދިއްގަރުު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު
1. މުހައްމަދު ޝަފީގު، މިރުސްމާގެ، މ. ވޭވަށް.

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއި ބެހޭ ސެކްރެޓަރީ
1. މުހައްމަދު ރިޝާން އިލްޔާސް، މ،ނަކާ، މާލެ

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ
1. ޢަލީ އިއްޒަތު، އޯކަމް. ޏ ފުވައްމުލައް

ވިމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ 2013