އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ މިރޭ 9:00ގައި އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީގެ) އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ މިރޭ ( 2ފެބްރުއަރީ 2013 ) 9:00 ޖަހާއިރު އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގަ އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ މި ޖަލްސާއަށް މި ޕާޓީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި ހެޔޮއެދޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެވުމަށް އެދި ދަންނަވާލަމެވެ.