ބަޣާވާތާއި ދެކޮޅު ޕެޓިޝަންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ކޮމެޓީއަކަށް ހުށަހަޅައިފި.

ބަޣާވާތް ކުށްވެރިކޮށް 32000ށް ވުރެން ގިނަ ރައްޔިތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕެޓިޝަންގައި ވަނީ، 7 ފެބްރުއަރީގައި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އިޢުލާން ކުރެއްވި ސަރުކާރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަ ޤާނޫންތަކާއި ޚިލާފަށް ބަޣާވާތެއްގެ ތެރެއިން އުފެއްދި ޣައިރު ޤާނޫނޫ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، އެކަން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޣައިރު ޤާނޫނީ ސަރުކާރު ޤަބޫލްނުކުރައްވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިޢުލާންކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް އެ ޕެޓިޝަންގައި ވެއެވެ.

ބަޣާވާތް ކުށްވެރިކޮށް 32000ށް ވުރެން ގިނަ ރައްޔިތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕެޓިޝަންގައި ވަނީ، 7 ފެބްރުއަރީގައި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އިޢުލާން ކުރެއްވި ސަރުކާރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަ ޤާނޫންތަކާއި ޚިލާފަށް ބަޣާވާތެއްގެ ތެރެއިން އުފެއްދި ޣައިރު ޤާނޫނޫ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، އެކަން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޣައިރު ޤާނޫނީ ސަރުކާރު ޤަބޫލްނުކުރައްވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިޢުލާންކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް އެ ޕެޓިޝަންގައި ވެއެވެ.