“ބަޣާވާތް މަ ކުށްވެރިކުރަން” ބޮޑު ހިނގާލުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އޮންނާނެ

baghaavai250113

“ބަޣާވާތް މަ ކުށްވެރި ކުރަން” މިނަމުގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ހިނގާލުން 25 ޖެނުއަރީ 2013ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގައި މާލޭގައި އުސްފަސްގަނޑުންނާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ދާއިރާތަކުގެ ހަރުގެތަކުން ފެށޭނެއެވެ. ވީމާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި މިކަމަށް ތާއީދުކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުން މިހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.