12 ޖެނުއަރީގައި ބޭއްވުނު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

12 ޖެނުއަރީގައި ބޭއްވުނު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ވިލި މާފަންނު ދާއިރާގެ ރައީސް
1. އަބުދުލް މަޖީދު ޝަމީމް، މ. އަލިމަސްވާދީ، މާލެ 12 ވޯޓް
2. އަހުމަދު ޚަލީލު، މއ.ހަތާ، މާލެ 27 ވޯޓް
3. މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކު، މއ. ނާރިނގުގެ. މާލެ 56 ވޯޓު
4. އަހުމަދު ފާއިޒު، ދަފްތަރު 3699، މާލެ 01 ވޯޓު

ވިލި މާފަންނު ދާއިރާގެ ނާއިބު ރައީސް
1. ފާތިމަތު ޔުމްނާ، ވ. ދަރެސް، މާލެ 59 ވޯޓު
2. ހަމްނާ ވަހީދު، ވ. ނަސްރު އުފާ، މާލެ 38 ވޯޓު

ވިލި މާފަންނު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ
1. ޙަސަން ނަބާޙް، ވ. ވެރޯނިކާ، މާލެ ފެންނަ 87 ވޯޓު ، ނުފެންނަ 10ވޯޓު