ފޮޓޯގެލެރީ: ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ވައުދުގެ ދަތުރު – ށ.ކޮމަންޑޫ އިން މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ފޮޓޯ: ހުސައިން އަސްތަރު
އަޕްޑޭޓް ކުރީ: ރާމިޒް