ފޮޓޯގެލެރީ: ރައީސް ނަޝީދާއި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީ ވައުދުގެ ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް މިލަންދޫ އިން މަރުހަބާ ދެންނެވުން (1)

ފޮޓޯ: ޖާވިދު ނަސީމް
އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް